שפּיל Combat Crew אָנליין

                                   Combat Crew ליּפש

Combat Crew (Combat Crew):

.ןייז טשינ ןעק סָאד שרעדנַא ,עלָאר טנַאנימָאד ַא ןליּפש ךָאנ טעוו שטנעמ Combat Crew ריא ןגעק ןעמוק טעוו ץַאבוָאר טכַאלש גנינַאשקגנַאפ-טנוזעג .געייג ןופ ץעפייכ ַא טנעז ריא ןעוו םיָאנט רעווש ןיא ןבעל נבַיילב וצ .םיָאנט שיטקַאפ רעווש ןיא זנַאשקַא ןייד עלַא םסיטַאמָאטוַא וצ ןעגנערב וצ .רענלעז ענרעזייא עגילדנעצ ןגיילפיורא ,ךעלגעמ יוו גנאל יוזא ןבעל