שפּיל עסּפילַאקָאּפַא יד ךָאנ אָנליין

                                   After The Apocalypse ליּפש

עסּפילַאקָאּפַא יד ךָאנ (After The Apocalypse):

.טייהשטנעמ רַאֿפ קַאסּפ ַא ןרעוו ןבָאה וצ זמיס ןקידרעירפ םעד ךָאנ קימעד .ןעגנאגעגכאנ עסּפילַאקָאּפַא יד ןוא דוולַאזיר סָאַאכ ,ןבראטשעג ףָאסעל עימ .דרעווַאקיר ילדַאזוָאּפַאס ןוא קנַארק יד ןשיווצ סיורא ץנַאטוימ ,ןשיוט ו .ַארַארַאטרַאט ןיא גנילוָאר טלעוו עצנאג יד ןעוו םיָאנט ןיא ןלעפעגליואו .ןבעל נבַיילב וצ סקניל זיא טעברַא זיולב יד ,טייהנעגנַאגרַאפ ןענַייז ט .טַייקרעכיז ווערָאק ןיא ןבעל ןענעק ריא ווו טרָא ַא רַאֿפ ןקוק ןוא זנַאּפ