שפּיל רעטסייג עזייב ןטייט אָנליין

                                   Kill demons ליּפש

רעטסייג עזייב ןטייט (Kill demons):

.ליוועד יד ןופ לעֿפַאב יד רעטנוא רעטסייג עזייב ןופ יימרַא ןַא ןופ םע .ָאד דנרעטנַא ןייטש ןזָאל טשינ ראלק ןלעוו ייז רעבָא ,טנַאקַאבמוא זיא ל .זיטַאליבַא לַאקישזדַאמ טאה סָאוו רענייא זיולב רעד זיא יז לַייוו ,רעטס .רעריפ רעייז ןוא תוקלמ עלַא ןופ רעטסייג גנייורטסיד ןיא טייטשאב סע .טפול יד ןיא ךַיילג ןרעטשעצ וצ רדס ןיא טנַייפ יד רעבירַא ןזומ ייז ,