Ships, Sharks and Shanties ליּפש

סעיטנַאש ןוא סקרַאש ,ןפיש (Ships, Sharks and Shanties):

.ןפיולטנַא וצ ןטארעג םיוק ןַאמרעגנוי םערָא יד ןוא לָאָאּפלריהוו זיר ַא .ןפַייטשרַאפ ךָאנ ןעק סע זַא סיורג יוזַא זיא עקייל רעד רעבא .ףיש יד ןרעקמו וצ ךיוא רעבָא ,סיוא ןעמוקַאב וצ זיולב טשינ ליוו רע .ייז ןבַיילק ןוא סירבעד ןַאדווו יד וצ ןעמיווש וצ גניירט ,סעילאווכ .עקייל יד ןופ לעטשנגעק יד רַאֿפ ןייז טעוו דלעה רעד ליבַאטס רעמ יד , .געוו םעד ןיא ץעג סע ביוא גניקיוו יד ןסערפ וצ טייצ ןבָאה טעוו סע .סעיטנַאש ןוא סקרַאש ,סּפיש ןיא ץקעשזדבַא ערעדנא גניטקעלַאק ןבייהנָא ן

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס