שפּיל קָארט שינעעזרַאפ ךעלגעממוא אָנליין

                                   Impossible Monster Truck ליּפש

קָארט שינעעזרַאפ ךעלגעממוא (Impossible Monster Truck):

.סקַארט ןוא סּפישזד ןדישרַאפ ןריצודָארּפ סָאוו עמריפ ַא ןיא טעברַא םָאט .עמריפ יד ןופ זרינַאשזדנע ךרוד דעּפָאלעוועד ןענעז סָאוו ןענישאמ ןופ .טעברַא םעד ןָאט םיא ןפלעה וצ ןֿפרַאד טעוו קָארט שינעעזרַאפ ךעלגעממוא .עיניל גניטרַאטס יד וצ סע ןעגנערב ריא ןישַאמ ןייד ןופ דָאר יד רעטני .דרע גניניירט דַאטקַארטסנַאק ילַאשעּפס ַא ךרוד זיסַאּפ סָאוו געוו ַא ןעז ט .סלעוועל טייקירעווש ןדישרַאפ ןופ סּפמַאשזד ןוא סּפַארט ,תועינמ ןדישרַא .הרוש ןקידנע יד וצ טנוזעג ןוא רעכיז ןישַאמ יד ןעגנערב ןוא טַייקכיג