שפּיל טָאג ינימ אָנליין

                                   Mini God ליּפש

טָאג ינימ (Mini God):

.טענַאלּפ טלעוו ַא דרעווַאקסיד יסקַאלַאג יד םורַא גנילַאווַארט דמערפ לסיב .טענַאלּפ ַא ףיוא ןבעל ןכַאמ ןוא ץנַאמַארעּפסקיu200bu200b ןופ עירעס ַא ן .םעד ןיא םיא ןפלעה טעוו טָאג ינימ ליּפש יד ןיא ריא .טרָא רעכיז ַא ןיא ןגיל זיא סָאוו ,קיטנעק ןייז טעוו רעטקַארַאכ ןייד ן .זנַאקיי טימ עילפַאט לָארטנָאק לעיצעּפס ַא ןייז טעוו סע טכער יד ףיוא .דלעה יד ןופ זנַאשקַא רעכיז רַאֿפ ךעלטרָאווטנַארַאפ זיא ייז ןופ רעדעי .טענַאלּפ םעד ףיוא ןבעל ןֿפַאש וצ דעמיַא זנַאשקַא רעכיז ןריפכרוד וצ דלע