שפּיל סקָאב ןכערב אָנליין

                                   Break Box ליּפש

סקָאב ןכערב (Break Box):

.ליּפש סקָאב ןכערב יד ןיא ריא ןלַאפַאב וצ ןעגנאגעג ןענעז ןוא יימרַא ן .לצינ רַאֿפ טכַאלש קידנרָאצ ַא רַאֿפ טיירג ןייז .הרוש לָארטנָאק יד זַיירק וצ ןענעק רעמ טינ טעוו ןוא ןסַיירפו טעוו סק .ןרילרַאפ טעוו ריא ,ןטארעג ייז ביוא .טסנרע זיא סָאד ןוא ,רעטַייוו ןענַיישרעד טעוו ןבראפ ערעדנא ןופ ץקעש .טנַייפ יד ןרעטשעצ וצ לָאמ ייווצ תורוש ןעיוב וצ ןבָאה טעוו ריא .סירטעט דיטרעווני ַא וצ ךעלנע זיא ליּפש יד