שפּיל טַאבַאר יד קיטניוו אָנליין

                                   Windy the Rabbit ליּפש

טַאבַאר יד קיטניוו (Windy the Rabbit):

.לגיניק יד ידניוו ןיא תוריפ ןדישרַאפ ןעלמַאז ןוא דלַאוו יד ךרוד ןרָא .לגיניק לגיניק ןסע וצ ליוו ןעמעלַא ,םיאנוש ןופ לופ ןענעז ץַאבַאר לס .דלעה קיטניוו יד ןֿפלעה טנעק ריא ןוא ,םייקמ ןייז ןזומ סע ןוא ןבעג .רעלווַארט דרי ןַא ןרעטנָאלּפ וצ ןליוו סָאוו זרעטַאדערּפ ךעלרעפעג טימ ז .סַאטיפ יד ןבַיילק .זָאּפ קידייל טימ טשינ זדנערפ וצ ןעמוק וצ