שפּיל רעטּפָאק ליופ אָנליין

                                    Lazy Copter ליּפש

רעטּפָאק ליופ ( Lazy Copter):

.רעטּפָאק יזַאל ליּפש יד ןיא רעטּפָאקילעה רעזדנוא זיא ַאזַא ןוא ,רעבירַא .סקסַאט ץילּפמַאק רע תעשב ןעילפ יוו אלא רַאגנַאה יד ןיא ןייטש וצ זרעפ .ץסעט גנערטש ןייגכרוד ןזומ רעטּפָאקילעה יד םעד רַאֿפ ןוא רעטקַארַאכ ןי .לּפענק זיומ טכער יד ןקירד ילויניטנַאק ךרוד גניווָאמ בייהנָא .ךייה ןעניוועג וצ טנַאטקַאליר ןישַאמ יד ןכַאמ טעוו סָאד .קָאלב ץרַאווש רעדנא ןא ןיא גנישַארק טשינ ןוא ייז דַאדיוווַא ילּפיד ,ת

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס