שפּיל לריג ןגיובנגער אָנליין

                                   Rainbow Girl ליּפש

לריג ןגיובנגער (Rainbow Girl):

.לריג ןגיובנגער - טניואוו ןידלעה רעזדנוא ווו ,ןגיובנגער ןופ לזני .זידוג ןופ ץרָאס עלַא ןבַיילק ןוא לזניא יד םורַא ןרָאפמורַא וצ לדיימ י .יביעב יד רַאֿפ ןטראוו זידוג ןופ לטניב ץנַאג ַא ןענעז סע ,ץסעשט יד ן .זיטַאליבַא לַאקישזדַאמ טאה יז ,סַאלסנעפיד טשינ זיא לדיימ יד .סנָאיטַאוטיס שיטירק ןיא ןגיובנגער ַא ןֿפַאש וצ זיא טייקיייפ ריא .רעבירַא ַא יוו טנייוועג ןייז ןענעק קירב ןגיובנגער .ֿבורח ןייז טעוו רע ,טנַייפ יד טימ שינעגעגַאב ןעוו סע ןכַאמ ריא ביוא .רַאבעסַאּפס יד ןקירד רָאנ ,ןגיובנגער יד ןופ ןעזסיוא יד רַאֿפ