שפּיל Nitaro World אָנליין

                                   Nitaro World ליּפש

Nitaro World (Nitaro World):

.ךעלרעפעג ןוא סרעווייד זיא רע ,טלעוו ןייז ריא ןזַייוו וצ טיירג זי .ָארַאטינ ןטייט וצ ןליוו סָאוו םיאנוש עליפ ןפערט ןוא סעסרעווינו ענע .ערעדנא טימ ןפמעק וצ ןבָאה טעוו ריא ,עכעלטע סַאּפייב טעוו ריא .געוו םעד ףיוא ןענַיישרעד טעוו סּפַארט עליפ ,וצרעד ןיא .קידעבעל ַא רַאֿפ םָארק יד ןיא דעגנַאשטסקע ןייז ןענעק ייז ,סניָאק ןוא .שילַאקיזיר ןוא גניטייסקי ,עווַאקישט ןייז טעוו ןוא טַייצ גנַאל ַא ןרע .ליּפש רעד ןיא לצינ ןייז רַאֿפ קיטכיוו זיא סָאד ,ףורּפָא לענש ןוא יטיר