שפּיל !ַאווַאל זיא דרע יד אָנליין

                                   Apple & Onion The Floor is Lava ליּפש

!ַאווַאל זיא דרע יד (Apple & Onion The Floor is Lava):

.ץַאלּפ יד ףיוא טליפשעג עלעביצ ןוא לּפע סקיקעדיס .ץַאלּפ םעד גנידַאלפ וצ ןביוהעגנא עניווַאל שיטעטַאּפ ַא - ןפארטעג ךעלקע .קידעבעל ןענערב טשינ וצ ץייכ יד דמיילק דניוושעג זדנערפ .סע ןיא טכער ןלאפעג םערָא יד רעבָא ,טפאטשראפ ַאווַאל .ןבעל ןייד ןריקיזיר ןזומ ריא ,ץַאלּפ רעכיז ַא וצ ןעמוקַאב וצ .זוָאלפ ַאווַאל רעביא ןעגנירּפש ךרוד ןקירב ןוא ּפערט יד ףיורַא ןייג ןד .טיהעגּפָא ןייז ןוא סלליב ןבַיילק !ַאווַאל זיא דרע יד ןיא תועינמ ןעמוקַאב וצ ןדלעה ןשיווצ ןעמיטשַאב ןע