שפּיל זרעּפ החּפשמ רעסערגראפ יקיר אָנליין

                                   Ricky Zoom Family Pairs ליּפש

זרעּפ החּפשמ רעסערגראפ יקיר (Ricky Zoom Family Pairs):

.גָאט לַאטנערעּפ ןבעל סעלקיסרָאטָאמ ווו טָאטש רעד ןיא טנַייה .ץיווס האנה ןוא סַאּפש ןבָאה ,ןעורּפָא וצ קרַאּפ טָאטש יד וצ ןטעבראפ ןענ .סדרַאק גנוטעברַאפ ןופ ןבעגסיורַא יד רַאֿפ ךעלטרָאווטנַארַאפ טנעז ריא .רעציזַאב ןייז ןופ דליב ַא זיא טעליב רעדעי .רעטנַאקַאב רעדָא םיבורק ,דנַיירפ ַא ןטעברַאפ ןעק רע זַא יוזַא ,ןטעברַאפ .זרעּפ החּפשמ Ricky Zoom ןיא טשימעג לסיב ַא ןענעז סדרַאק יד ;ץיקיט ט .קירוצ ייז ןלעטש וצ רעדליב לַאקינעדיי רַאֿפ קוק ןוא רעמינפ רעייז טי