שפּיל דַאּפטרַא לַאנק אָנליין

                                   Pop Artpad ליּפש

דַאּפטרַא לַאנק (Pop Artpad):

.דַאּפטרַא ּפָאּפ ןֿפורעג עמרָאפטַאלּפ לַאוטריוו רעזדנוא ןגָאלשרָאפ רימ ,לַאבַא .ריא רַאֿפ ןטנעמעלע ןדישרַאפ ןופ ץַאלּפ ַא טיירגעגוצ ןבָאה רימ ,טסנוק ר .זנַאשּפירקסני ,סָאגָאל ,זדנוַארגקַאב ,תויתוא ןוטרַאק ןדישרַאפ ,ףוג ,םינ .ענדָאמ ןוא ענדָאמ ייז ןכַאמ רעדָא ייז ןריצַאב וצ זדנערפ ןופ רעדליב ר .לַאבַאווילַאבנַא טושפ זיא עיזַאטנַאפ רַאֿפ ץַאלּפ רעד .טסנוק ןופ קרעוורעטסַיימ ןגייא ןייד ןכַאמ ןוא סע ןצונ ,ףמַאק ןופ טי