שפּיל ייטראפ ייט אָנליין

                                   Tea Party ליּפש

ייטראפ ייט (Tea Party):

.טַאקיטטיק ַאנירעטַאק ץַאק יד ןוא ךישעמוג ןירג ןיא לוַא יד ןענעז סענָא .זיוה ןייז ןיא ייטרַאּפ ייט ַא וצ ןטעברַאפ וצ ליוו סָאוו דלעה רעייז ז .ייטראפ יט ןיא טסעג ןופ ןעמוקנָא יד רַאֿפ טכער שיט יד ןלעטש וצ בַאק .ןלעטש ייט ַא ךָאנרעד ןוא ךעטשיט ַא םדוק ןריטקעלעס .ייז ןופ רענייא ןריטקעלעס ריא זיב ןדניוושרַאפ טשינ טעוו ןוא שיט י .זירטסייּפ רעדָא טכורפ ,ףָאסעל .ַאנירעטַאק ,לוַא :טסעג ריפ ןייז טעוו סע .Chrissy ןוא ךאווטימ ןופ ץנירּפ .טקנירט ייט רַאֿפ זידוגu200bu200b ןופ עיצקעלעס יד ןוא גנוצוּפַאב שיט