שפּיל ָאָאלַאמ-א ןעיוב אָנליין

                                   Builda-ma-loo ליּפש

ָאָאלַאמ-א ןעיוב (Builda-ma-loo):

.שטַייט וויטינגַאק טימ גנוריסַאּפ ַיינ ַא ריא רַאֿפ ןוא זדנערפ לסיב ןייז .שינעעשעג ןביילג וצ טינ ןַא וצ טנווַייל ףיוא לעמעג ךעלטנייוועג יד .ןישַאמ גניזיימַא ןַא דנייזיד רע ,סָאד ןָאט וצ .ריּפַאּפ ףיוא ייז ץירּפש ןוא ץנייּפ ןשימ ןענעק יז .סענָא ךָאנ ןעמוקַאב וצ ןבראפ קיטשרע ןדניברַאפ וצ יוו ןענרעל טעוו רי .סליַאטעד לסיב ַא ןלעפ סע ;ןישַאמ יד גניזילַאניפ ףיוא טעברַא ,רעטשרע .עילפַאט יד ןופ ןטנוא רָאג Builda-ma-loo ןיא ייז ןריטקעלעס וצ ןֿפרַא

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס