שפּיל ןישַאמ קידנעילפ א אָנליין

                                   A Flying Machine ליּפש

ןישַאמ קידנעילפ א (A Flying Machine):

.ןישַאמ קידנעילפ ַא ןופ תומולח סאוו לגניי דיטנייּפ ַא זיא ןישַאמ קידנ .ליוו רע סָאוו ןעיוב וצ יידמַאס ןייז ןעק רע זַא ךעלגעמ ץנַאג זיא סע .םיא זדנוַארעס זַא טלעוו יד ןשרָאפסיו טעוו דלעה רעד ,לייוורעד רעד ן .ןבעל רעטקַארַאכ רעזדנוא ּווו זיוה יד ןעניוווַאב סָאוו סלַאמינַא רעניד .גנוריסַאּפ גניטיינַאסַאפ ןייז ןיא ןייטשפיוא ילבַאטַאוועני סָאוו זלַאזַאּפ .ןכאז ענעדישרַאפ ןצונ ןוא ןבַיילק

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס