שפּיל רערעדנַאוו טכיל אָנליין

                                   Light Wanderer ליּפש

רערעדנַאוו טכיל (Light Wanderer):

.טרעקרַאפ יד אלא ,דַאטיינַאמולי ןייז וצ זדנעט שינרעטצניפ עלַא טינ .טכיל ןעגנערב סָאוו רערעדנַאוו יד ןֿפלעה טעוו ריא לַייווu200bu200b , .טלעוו טרעמורַאפ רעטצניפ רָאג ַא ךרוד העיסנ ןייז טבייה סָאוו ןַאגַאסקע .סַייוו ,טיור ,יולב :ןענַיישרעד ןלעוו ןבראפ ענעדישרַאפ ןופ סמרָאפטַאל .סמרָאפטַאלּפ יד רעביא ןעגנירּפש ,טכַאנרַאפ קידרעדייסעק ןיא ןלַאפ רעטקַא .טייצ רעקיבלעז רעד ןיא טיהעגּפָא ןוא קנילפ ןייז

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס