שפּיל ןַאר אלעה אָנליין

                                   Hello Run ליּפש

ןַאר אלעה (Hello Run):

.ךעלצונ זיא סע ,טרעקרַאפ ,ריא וצ ךעלדעש טשינ ערמַאגעל זיא סע זַא ןב .גנוטכיר ןוא רילָאק ןשיוט סָאוו סעזַאמ ףָאס ךרוד ץַאלּפ לַאנַאשנעמיד-ייר .תועינמ גנישזדרעמי וצ רעגנירג ןוא רעטסַאפ ןרעֿפטנע וצ ךעלגעמ סע ןכ .ןטקנופ-רעטעמָאליק גנינייג ,סיורָאפ שימַאק ןוא ייז םורַא ןייג .ריא רַאֿפ סיוא טעברַא טעוו ץלַא ןוא גנוגעווַאב ףיוא זיולב סוקָאפ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס