שפּיל ירעווָאקער לדיימ דיטַאד אָנליין

                                   Dotted Girl Home Recovery ליּפש

ירעווָאקער לדיימ דיטַאד (Dotted Girl Home Recovery):

.זירעשזדני טסנרע עכעלטע ןעמוקאב ןוא ןישַאמ יד רעטנוא ןענעז זלַאנַאמ .רעטקָאד סנַאלובמַא ןַא יוו ריא ןכוזַאב וצ ןֿפרַאד טעוו ליּפש ךוזּפָא םייה .ןעמוקאב יז זירעשזדני סָאוו ןסילשַאב וצ טנעיצַאּפ ןייד ןכוזרעטנו וצ .גנולדנַאהַאב ןבייהנָא טעוו ריא ,םעד ךָאנ .זנַאשיירעּפערּפ ןוא ץנַאמַארטסני שיניצידעמ לעיצעּפס ןצונ וצ ןֿפרַאד ריא .ףליה זיא סע ליּפש רעד ןיא טדנעוועג ןייז לָאז ייז רדס סָאוו ןיא ןסי .זנַאשקַא ןייד ריא ןזַייוו טעוו יז

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס