שפּיל ָאקנילּפ יגיּפ אָנליין

                                   Piggy Plinko ליּפש

ָאקנילּפ יגיּפ (Piggy Plinko):

.ןבעל זלַאגיּפ עליפ ווו טלעוו ַא וצ ןייג ןלעוו סרעַיילּפ ערעדנא ןוא ר .לָארטנָאק ןייז ןיא ריזח ַא ןעמוקַאב טעוו רעליּפש רעדעי .רעטקַארַאכ ןייד ןעלקיווטנַא וצ ןֿפרַאד טעוו ריא .ץקעשזדבַא ןוא גרַאוונסע ןדישרַאפ ןבַיילק ןוא סעיצקורטסניא ענעדישרַאפ .רעקראטש ןרעוו ןוא סיירג ןיא ןרעסערגרַאפ ,דלעה ןייד ןֿפלעה טעוו סָא .טנַייפ םעד ןייגכָאנ ןופ ןטלַאהַאב רעדָא ,ןעניוועג ןוא םיא טימ לעוד ַא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס