שפּיל גניּפייט סיעפס אָנליין

                                   Space Typing ליּפש

גניּפייט סיעפס (Space Typing):

.ןקורד וצ לענש ןוא לענש יוזא יוו ןענרעל וצ ידכ ראנ ,השוב ןופ ןפי .זדיורעטסַא ןגעק טכַאלש רעד ןיא טּפיוה רעד זיא גניּפייט סיעפס ליּפש ז .טענַאלּפ רעזדנוא ןעשַארטס ייז .ביוטש וצ דרע יד ןכערבעצ וצ ץַאלּפ ןופ ולפ זַא זלַאבעּפ טסַאלָאמס יד ןו .רעמינפ רעייז ףיוא תויתוא ןבָאה ּפָארַא קידנעילפ זלַאבעּפ .םיא טימ ענָאקַאס יד ןוא ןדניוושרַאפ דיורעטסַא רעד ,ןקירד ןוא רוטַאיו .ןייא ַא ןריפרַאפ טשינ טסלאז וד

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס