שפּיל ליּפש ןורּכז ס קוד אָנליין

                                   Duke's Memory Game ליּפש

ליּפש ןורּכז ס קוד (Duke's Memory Game):

.קוד ןסייהעג עלעטניה ענדָאמ ַא ןפערט .Ро дому רעהעג ,ןדייל סערָאצ ןדייל .סיֿפ יד רעטנוא ךיז נשימנַיירַא ןוא ןפרָאוועצ ןענעז זיוט יד עלַא ,עקל .גָאווu200bu200b ןופ עמוס טעטילַאווק טוג ,טעטילַאווק ךיוה ,טעטילַאוו Œ Œ € טיונ וצ ריכדַא וצ רעגרע וצ רעגרע ןכיירגרעד וצ ןדיישרעטנוא ן .ןקעמסיו ןוא עבלעז יד ןופ זרעּפ ןעניֿפעג ,ייז ןקיטַייזַאב וצ סדרַאק ע .ליפש ירָאמעמ ס קוד ליּפש יד ןיא ףליה ןייד ןייז טעוו סָאד .ןַאגַאלַאב יד ףיורַא ןייר ןוא זמור יד ךרוד ןייג

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס