שפּיל סקימ רילָאק אָנליין

                                   Colour Mix ליּפש

סקימ רילָאק (Colour Mix):

.ןבראפ ןדישרַאפ​​ ןופ ערטילַאּפ גניזיימַא ןַא זדנוא םורַא ןעז רימ רעבָא , .עיצַאיצָאסַא ץנַאג רילָאק יד ןופ רילָאק יד ןופ רילָאק יד ןופ רילָאק יד .ערעדנא רעדעי ןעזרעד ןופ סיוא יוו טנוזעג יוו ,רעגַאל ןופ סיוא ןוא .ןבראפ ןשימ וצ ןבָאה ריא ,ןבראפ ךעלריטַאנ ןריצודָארּפער וצ .ַאליל = יולב + טיור ,ןירג = לעג + יולב ,ץנַארַאמ = לעג + טיור .דורש יד ןופ ןטָאש יד וצ ןטָאש יד וצ ןטָאש יד וצ לסקַא טנעמּפיווקע יד .ןטקנופ גניטקעלַאק ךרוד טַאטלוזער יד ןעמוקַאב ןוא ןזיירק ןטעבעג יד

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס