שפּיל זרעּפ גנישטטַאמ םַאס ןַאמעריפ אָנליין

                                   Fireman Sam Matching Pairs ליּפש

זרעּפ גנישטטַאמ םַאס ןַאמעריפ (Fireman Sam Matching Pairs):

.טנגעגאב ריא טַייצ' ס סע טלָאמעד ,טשינ ביוא ןוא ,ןסיוו ןיוש עמָאטסי .גנייילּפ בייהנָא ריא ביוא זַא רָאנ ןָאט טעוו ליּפש זרעּפ גנישטטַאמ םַאס .דלעפ גנייילּפ יד ףיוא ןגיל ןענעז סָאוו סדרַאק יד עלַא ןענעפע וצ זיא .ןשטנעמ ןעוועטַאר ןוא רעַייפ יד ןענידרַאפ זרעטייפרעייפ עווַארב יד סָא .ןייק ןבַיילק ןענעק ריא ןוא סעדָאמ ןטייקירעווש ענעדישרַאפ ַיירד טאה .זרעּפ עבלעז יד גנוייגרעד ןופ סרוק רעד ףיוא קיגנעפָא ךַיילג ןענעז ן

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס