שפּיל Ayumu's Game אָנליין

                                   Ayumu's Game ליּפש

Ayumu's Game (Ayumu's Game):

.ð ¼ Ñ ÑÑÑÑ ° יד ןופ םערָאפ יד ןיא ןיטשרוב יד ןופ ץרַאה יד ןופ ץרַא .רעסעב רעדָא זיא ןורּכז ןייד טוג יוו קעשט ןוא ץסעט עבלעז יד ןעמענ .דלעפ גנייילּפ ץרַאווש יד ףיוא ןענַיישרעד טעוו ןרעמונ סַייוו ןופ טעס .טרָא רעייז ןיא ןייז טעוו זרעווקס סַייוו טלָאמעד ןוא ,דניוושעג רעיי .ןרעמונ יד טיול ,סנַאווקיס קיטכיר יד ןיא זבויק-רעמונ יד ףיוא טיג .ןבשזעכ ןענעק ריא טזייוו עליפ יוו רעדנווו ךיא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס