שפּיל סעניסקַאוו רעלדַאט :לריג דיטַאד אָנליין

                                   Dotted Girl: Toddler Vaccines ליּפש

סעניסקַאוו רעלדַאט :לריג דיטַאד (Dotted Girl: Toddler Vaccines):

.יביעב ריא גניזייר טציא ןוא רעטומ גנוי ַא ןרעוו טאה גַאב ידַאל ,סנט .דיטיינַאסקַאוו יביעב ריא ןעמוקַאב וצ קינילק ס' רעדניק יד ַייב טנַאמט .טיינַאסקַאוו וצ ןבָאה טעוו סאוו רעטקָאד ַא ןייז טעוו ריא .דנַאטשוצ לַארענעג ןַייז ןעמיטשַאב ןוא דניק םעד ןופ קוקכרוד ןַא ןריפנ .זנַאשייקַאדעמ ןוא ץנַאמַארטסני שיניצידעמ ןצונ וצ ןֿפרַאד ריא סָאוו זנַא .ןיצקַאוו יד ןעמוקַאב טעוו רע געוו םעד ןיא ןוא ןַאשקעשזדני ַא יביעב

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס