שפּיל (יקירט) ןורּכז אָנליין

                                   Memory (Tricky) ליּפש

(יקירט) ןורּכז (Memory (Tricky)):

.זלַאזַאּפ טגיילעגראפ ערעדנא יד ןשיווצ גנוריסַאּפ ןטלעז ַא טשינ ןענעז .ןורּכז לַאוסיוו ןופ גניניירט ןוא גנולַייוורַאפ עדייב רַאֿפ סיורג ןענע .ןענעפע ייז ןזאלעג רעדָא ייז גניווומיר ןוא רָאּפ עבלעז יד ןענופעג , .טעברַא ןייד ןריצילּפמָאק סעּפע טעוו סָאוו ,ריא ןטראוו ןשַאררעבי ַא טלָא .לאמ עכעלטע דליב עבלעז יד ןענעפע טשינ ןוא זנַאשיינַאבמַאק יד ןעקנעד

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס