שפּיל 2 דרע טצעל יד אָנליין

                                   The Final Earth 2 ליּפש

2 דרע טצעל יד (The Final Earth 2):

.ץַאנַאלּפ יד ןופ רענייא ףיוא רעדנעל ןלַאפרַאפ יד ןיא ךיז ןעניֿפעג רעד .ןשטנעמ לסיב​​ ןופ עסַאר ַא ןבעל ָאד .ֿבורח זיא םורַא ץלַא ןוא זרעטסַאזיד​​ ןופ עירעס ַא דווייוורעס טענַאלּפ ר .עיצַאזיליוויצ ןבעלפו ןוא לאטיפאק רעייז ןכַאמ ייז ןפלעה וצ ןבָאה טע .עירָאטירעט רבדמ קיטנעק ןייז טעוו ריא רעדייא .עילפַאט לָארטנָאק לעיצעּפס ַא ןייז טעוו רעטנו .ןסרוסער קיצונ ןדישרַאפ ןעמוקַאב ןוא ןבעל טעוו ןעמ סָאוו ןיא רעזייה

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס