שפּיל ללַאב רילָאק גנורּפשּפָא אָנליין

                                   Bounce Color Ball ליּפש

ללַאב רילָאק גנורּפשּפָא (Bounce Color Ball):

.ןפיולטנַא ןוא ןבעל נבַיילב וצ ץַאלּפ דנייפנַאק ַא ןיא ןעוועג זיא סָאוו .סענָאז ןופ רעמונ רעכיז ַא ןיא טלייטעצ ןייז טעוו טנעוו סנעמעוו ץַאל .ןבראפ ענעדישרַאפ ןבָאה טעוו סענָאז יד עלַא .רילָאק רעכיז ַא ןבָאה ךיוא טעוו עקליּפ ןייד .סּפמַאשזד ןכַאמ וצ רעטקַארַאכ ןייד טפַארק ןוא זיומ יד טימ ןלעטשרַאפ יד .ךיז יוו רילָאק עבלעז יד טקנוּפ ןופ טנַאוו יד ףיוא ענָאז ַא ןדניברַאפ .טנַאוו יד ףיוא ענָאז ןרעדנא ןדניברַאפ וצ ןבָאה ריא טציא ןוא רילָאק ן

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס