שפּיל Wavy Trip אָנליין

                                   Wavy Trip ליּפש

Wavy Trip (Wavy Trip):

.געוו ןייד ןופ טנופ רעכיז ַא ןכיירגרעד וצ ןַאלּפָארעַא יד ןפלעה טעוו .ןעילפ טעוו ךַאלפ ןייד סָאוו ךרוד לענוט דרערעטנו ַא ריא ןופ טנָארפ ן .ץנַאמווומ ןַייז ןרילָארטנָאק וצ ןֿפרַאד ריא .זיומ יד טימ ןלעטשרַאפ יד ףיוא טיג טושפ ,ןכירק וצ ךַאלפ יד ןרָאפ וצ .סקעשזדבַא ערעדנא ןוא לענוט יד ןופ טנעוו יד טימ זנַאשזילַאק ןדַיימסי .טפול יד ןיא ןעגנעה סָאוו ןזיירק ןענַיישרעד טעוו טפַארקרע יד ןופ גנ .ייז ךרוד ןעילפ טפַארקרע ןייד ןכַאמ וצ ןבָאה טעוו ריא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס