שפּיל זזיוו אָנליין

                                   Wizz ליּפש

זזיוו (Wizz):

.להק לַאקישזדַאמ יד ןיא טמירַאב רעייז ןוא טסנַאיריּפסקי ,טלַא רעייז רע .סעווקיר גנילפירט טימ םיא ןרַא טלָאוו רענייא ןייק זַא יוזַא ,זנַאשישז .תוביס עכעלטע וצ טכער זיא סָאד ןוא ץנַאמלַאטעס שטנעמ ןופ קעווַא ןבעל .תולאש שירַאנ ןופ ץרָאס עלַא ןופ ןטלַאה ןעמוקַאב ייז ,טשינ ביוא ןוא , .תמא ןופ טַייוו זיא סָאד ןוא ,סעּפע ןָאט ןענעק רערעסרָאס ַא זַא ןטכַארט .םעליו - סייב עגיה יד ןופ ןעמוקעג סָאוו זנַאטַאלעקס יד קעווַא ןפמעק

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס