שפּיל Honolulu Sunset אָנליין

                                   Honolulu Sunset ליּפש

Honolulu Sunset (Honolulu Sunset):

.Honolulu Sunset ןיא Honolulu ןכוזַאב וצ ריא ץייווני ימַא .גערב ןייש יד ףיוא Resort ןיילק ַא ןופ רעציזַאב יד זיא יז .םרַאפ ןיילק ַא טימ ןטארעג ילטפעד ןוא ןרעטלע ריא ןופ גָאמרַאפ דיטַארע .טקילפנָאק ןופ ץַאלּפ ַא טגנערב סע רעבא .סעמע רעייז סע טמענ לדיימ יד ןוא ,סירוט ןופ ןעמוקנָא םעד רַאֿפ ץלַא .טַייצ םעד רַאֿפ ץנַאטסיסַא גונעג ןבָאה טשינ טוט רָאנ יז ,ןפלעה ןענעק ר .רעטַארק קיזיר יד רעביא סעסירנוס ןוא ץַאסנוס ןייש גנישטַאוו ,גערב ם

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס