שפּיל Bakery Jam אָנליין

                                   Bakery Jam ליּפש

Bakery Jam (Bakery Jam):

.עקנירָאקס יּפסירק ַא טימ סנוב סייה גניּפייּפ שירפ יוו טשינ טוט סאוו .געוו יד רעבירַא ַיירעקעב יד וצ ןייג וצ ןגרָאמ רעדעי םעלק ןופ יולס .םיא רַאֿפ טקייב ןייז טעוו גנוליפ םעלק טימ סנוב לעיצעּפס ,טרָאד .ןייג ןגרָאמ יד טימ ןעמעלבארפ ןייק ןענעז סע ,טציא זיב .סַאג םעד ףיוא קיטייטאב ןסקאוועג סרַאק ןופ םָארטש יד ןוא סרַאק רַאֿפ ט .סרַאק גניסַאר גנידיוווַא ילטפעד ,טיור וצ יולב ןופ ןייג וצ דלעה רעד .זיזוָאלק ַיירעקעב יד שרעדנַא ,סעדנוקעס 90 רַאֿפ טַייצ ןבָאה וצ ןֿפרַאד ר

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס