שפּיל טכורפ סקייל ןָאקַארד אָנליין

                                   Dragon Likes Fruit ליּפש

טכורפ סקייל ןָאקַארד (Dragon Likes Fruit):

.שיילפ וצ טפַאז רעסעב סאוו ענעי ןענעז סע ,סנָאגַארד סַארעווינרַאק ןוא .טַייקרַאטש סע ןבעג רעבָא ,גנאלש םעד ןקיטעזנָא זיולב טינ סָאוו ,apple .טכורפ סעקיל ןָאקַארד ליּפש יד ןיא טרָאד ןייג טעוו דלעה רעזדנוא טציא .זגנייב זייב ןענעז סע ןלייט יד ןיא לַייוו ,ףליה ןייד ןגָאזּפָא טשינ .apples ןופ טינש יד לעיצעּפס ןוא ןטרָאג רעייז ןטיה ייז .דרע יד ןיא דירעב וליֿפַא ןוא ץסעשט ןיא ןגרָאברַאפ ןייז ןענעק ייז ,ת .גרַאוונסע ןעמוקַאב ןוא םיאנוש ףמַאק

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס