שפּיל אָנליין

                                   Power Rangers Match Attack ליּפש

(Power Rangers Match Attack):

.ליּפש קַאטַא שטַאמ סרעגנַאר טכַאמ יד ןיא שינעטער ַיינ ַא ריא ןגָאלשרָאפ ןוא קירוצ ןענעז .ןרעדור ַא ןיא ַיירד ןופ ּפיצנירּפ םעד ףיוא דלעפ גנייילּפ םעד ףיוא ןטנעמעלע ןופ גנו .הגרדמ יד ןקידנערַאפ וצ ריא ןזָאל טעוו סָאוו טַאטלוזער רעד זיב סקניל ליפ יוו ןוא ט .ןעגנערברַאפ טשינ ןענעק ריא סָאוו יוו רעמ ,טגעוואב ןופ רעמונ יד ךיוא זיא סע .ייז גנידוָאלּפסקי ,זוָאר רעדָא ןטלאפש ץנַאג ןקיטַייזַאב ןענעק זַא ץעמלעה סונָאב ןעמוקַא

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס