שפּיל ַאירעזזיּפ אָנליין

                                   Pizzeria ליּפש

ַאירעזזיּפ (Pizzeria):

.טנופ גנילעס ַאציּפ רעדנא ןא ןענעפע וצ ַאירעזזיּפ ליּפש יד ןיא ןידלעה רעזדנוא ןפלעה .זגניליפ ןופ טַייקנדיישרַאפ ַא טימ ןטקודָארּפ טסַאשערפ יד ןופ ץרַאה יד ןופ םילייק ןכָא .רדס רעייז ןעמוקַאב דניוושעג וצ ןליוו ןוא קירעגנוה רעייז ןענעז ייז ,ןעורּפָא ריא .סיוא ןפיול סע ןזָאל טשינ טסלאז וד .ןרעסערגרַאפ טעוו ןטקודָארּפ ןופ טייק רעד

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס