שפּיל לַאיור רעקַאס דַאעהעלבבָאב אָנליין

                                   Bobblehead Soccer Royale ליּפש

לַאיור רעקַאס דַאעהעלבבָאב (Bobblehead Soccer Royale):


.לַאיור רעקַאס דַאעהעלבבָאב יד ןופ ליּפש יד ןיא סע ןדניברַאפ ןענעק ריא ןוא טנַאמַאנרוט

.דעַיילּפ ריא סָאוו ןיא סעמַאג ןייק ןבָאה ריא
.סקרַאמקוב ךָאנ