שפּיל רעקַאס גנילוָאר אָנליין

                                   Rolling Soccer ליּפש

רעקַאס גנילוָאר (Rolling Soccer):

.ןייא ףיוא רענייא גנייילּפ ךרוד סנַאפ רעייז ןלַייוורַאפ וצ ןסָאלשַאב ייז ןכַיילג יד ר .ןָאט וצ גנירג ןייז טשינ טעוו סע ָאד רָאנ ס זַא ,עקליּפ רענגעק ַא ןבשזעכ וצ ,לָאבטופ .למעז וצ רעווש ןייז טעוו סע ןוא ,ךיז עקליּפ יד וצ ןקעטש עלַא ןענעק ייז ,וצרעד .ליּפש רעקַאס גנילוָאר יד ןיא ליצ ַא ןבשזעכ וצ ןריבורּפ ןוא תועינמ יד עלַא םורַא ןעמו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס