שפּיל Spearz. io אָנליין

                                   Spearz.io ליּפש

Spearz. io (Spearz.io):

.טַייצ שיטקַאפ ןיא סרעַיילּפ ערעדנא ןפמעק וצ ןבָאה טעוו ריא ווו ,ענערא טכַאלש שיטקַאפ .גונעג ערטיכ ןייז וצ ךיוא רעבָא ,ַיירעסיש יד ןופ יסַארעיקַא יד זיולב טינ ןזַייוו וצ .ףליה ףיוא ןענעכער וצ ןבָאה טינ ןָאט ריא יוזַא ,ךיז רַאֿפ שטנעמ רעדעי ,ליּפש םעד ןיא .רענגעק קרַאטש ֿבור םעד ןגיזַאב וצ ןדניברַאפ ןענעק סרעַיילּפ לאמ שטָאכ .טנעמַאטסָאּפ יד וצ ןכירק ןוא טנייפ ןייד ןרעטשעצ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס