שפּיל טפַאשגנע שינעעזרַאפ אָנליין

                                   Monster Crush ליּפש

טפַאשגנע שינעעזרַאפ (Monster Crush):

.םַאנסיוא ןייק ךיוא זיא טפַאשגנע שינעעזרַאפ ליּפש יד ןיא לָארטנָאק טעוו ריא סָאוו ,רע .זירעב קיטַייצ - ןיילק טימ ןבייהנָא טעוו ריא רעבָא ,ףראד ןייז טעוו זדופ ענעדישרַאפ .רעמ - טלָאמעד ןוא ,רעמייב יד ףיוא ןעַייק ןענעק ריא ,קיכעלַייק ןוא יורג טרעוו דלע .קנַאב יגיּפ יד ןיא ןעמוקַאב טעוו ריא טזייוו רעמ יד ,ץעפייכ ןסעגעג יד ערעסערג יד .גיז ס רעליּפש יד ףיוא סדנעּפעד סע ,ןסע ןוא ןסע ןענעק ריא סָאוו ץלַא ןעניֿפעג דניוו .קניל יד ייז ןקיש ןוא לּפענק טניירפ טימ ַיילּפ יד ףיוא טקירד ,סרעַיילּפ קיפַארט טינ