שפּיל רעקַאט גנוריסַאּפ & רעקַאמ ינָאּפ :םליֿפ יד ינָאּפ ןיילק ןַיימ אָנליין

                                   My Little Pony The Movie: Pony Maker & Adventure Taker ליּפש

רעקַאט גנוריסַאּפ & רעקַאמ ינָאּפ :םליֿפ יד ינָאּפ ןיילק ןַיימ (My Little Pony The Movie: Pony Maker & Adventure Taker):

.רעקַאט גנוריסַאּפ & רעקַאמ ינָאּפ :םליֿפ יד ינָאּפ ןיילק ןַיימ טימ ןפאש ןייד ןריבורּפ וצ .ןוטרַאק ַיינ ַא ןֿפַאש וצ טצונעג ןרעוו טלָאמעד טעוו סָאוו ,רעטקַארַאכ גניזיימַא ַא ןֿפַאש .ינָאּפ ךעליירפ ַא ןעז ריא ןַארקע םעד ףיוא ריא רעדייא .זלַאנַאּפ לעיצעּפס ןופ ףליה יד טימ דליב ןַייז ןשיוט ןענעק ריא .ןעזסיוא ןַייז ףיוא טעברַא ,רעטשרע .ףוג ןייש ַא ןוא םינּפ עווַאקישט ַא םיא ןכַאמ .ןבראפ לעה ענעדישרַאפ ןיא סעינָאּפ יד טנייּפ ,רעלטסניק​​ ןופ עילפַאט יד ןצינ ,ךָאנרעד .טניירפ ןייד וצ סע ןזַייוו וצ דליב ןייד ןעוועטַאר ,ןקידנע ריא ךָאנ