שפּיל Zoner אָנליין

                                   Zoner ליּפש

Zoner (Zoner):


.ןבעל קידעכָאוו ןיטור ןוא סמעלבָארּפ קידעכָאוו ןופ טקַארטסיד רעציקעב ריא ןכַאמ ןוא ר .סוקָאפ ןוא סוקָאפ וצ ריא ןפרַאד טעוו ליּפש יד זַא טקַאפ יד רַאֿפ ןטיירגוצ וצ ןֿפרַאד רי .זיומ יד גניקילק ךרוד טפאטשראפ ןייז ןענעק סָאוו ,לַייפ ןירג ַא טפיול זַיירק רעד ןי .רָאטקעס יולב יד ןופ טנָארפ ןיא סָאד ןָאט וצ ןֿפרַאד רימ רעבא .זַיירק םעד ןי הרוש ןירג ַא ןעיצ טעוו ןגָאלש חילצמ רעדעי .רָאג סע ןקידנערַאפ וצ זיא טעברַא ןייד .טכאמעג ןייז ןענעק סָאוו סרָאררע ןופ רעמונ יד זיא סָאד - סרַאב לַאקיטרעוו ןעיצ ןענע .רערענעלק ןרעוו ייז ,ןרָאפ סלעוועל יד יוו

.דעַיילּפ ריא סָאוו ןיא סעמַאג ןייק ןבָאה ריא
.סקרַאמקוב ךָאנ