שפּיל Superhelden Training אָנליין

                                   Superhelden Training ליּפש

Superhelden Training (Superhelden Training):

.זדרַאָאבעטַאקס קידנעילפ - גנוגעווַאב רַאֿפ לטימ לַאקישזדַאלַאנקעט רעּפוס גנוקיטַייזַאב רע .רעסעב טסיב ץייקס סָאוו סיוא ןעניֿפעג ןוא זנַאשיטַאּפמַאק גניסַאר ןכַאמ ןענעק ריא סָאוו .ןסאג טָאטש יד וצ ןייג ןוא ןַאב וצ ןליוו ריא רעטקַארַאכ יד ןבַיילק .גניניַארט ןעדלעהרעּפוס ןיא סַאּפייב ןייז וצ ןֿפרַאד תועינמ יד עלַא יוזַא ,געוו יד ןופ .ןטקנופ ןבשזעכ וצ סניָאק לעיצעּפס ןבַיילק

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס