שפּיל ןרָאביר ָאירַאמ רעבי אָנליין

                                   Super Mario Reborn ליּפש

ןרָאביר ָאירַאמ רעבי (Super Mario Reborn):

.סקסַאט גנירג ןופ ןלעטש לופ ַא ןוא סקיפַארג קיביי ןַייז טימ ריא זיימַא טעוו סָאוו ,S .רעסווָאב ןופ גנורעטשעצ יד ןכוז ןוא תוכלמ םָאָארשומ ןייז ןיא סרעטסנָאמ ךס טימ ןפמע .רעפטנע טפעד רעכיז ַא ןבָאה ריא ביוא םעטָא ןייא ןיא ןעגנאגעגכרוד ןייז ןענעק סָאוו .ּפָאק יד ףיוא ןעגנירּפש ַא ןצינ ךרוד סרעטסנָאמ ןרעטשעצ .טאה רעלווַארט קידנעטש ןייד זַא ןפיול לדנעּפש ַא רעדָא ןעגנירּפש רעּפוס ַא ןפלעה טעוו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס