שפּיל ץרַאט יי ענַאנַאב סַאלק גניקוק ס ַארַאס אָנליין

                                   Sara's Cooking Class Banana Egg Tarts ליּפש

ץרַאט יי ענַאנַאב סַאלק גניקוק ס ַארַאס (Sara's Cooking Class Banana Egg Tarts):


.זדנוא טימ סע ןלייט וצ ןלַיי ַא ןיא ןוא ןסַייברַאפ ַא רַאֿפ טּפעצער ַיינ ַא טנרעלעג רָאנ .ןֿפרַאד ריא ץלַא זיא סע ווו ,ץרַאט יי ענַאנַאב סַאלק גניקוק ס ַארַאס ליּפש יד וצ ןייג ו .ערעדנא רעדעי טימ ייז גניסקימ ןוא ןטקודָארּפ קיטיינ יד ןעמונעג ,הרש סּפמַארּפ טירש .ןכָאק וצ תלוכיב ןעוועג ןענעז רימ זַא טקַאפ יד ןסינעג טשינ ןענעק רימ ןוא ,טיירג ז

.דעַיילּפ ריא סָאוו ןיא סעמַאג ןייק ןבָאה ריא
.סקרַאמקוב ךָאנ