שפּיל לובנַאטסי ןיא גניקרַאּפ אָנליין

                                   Parking in Istanbul ליּפש

לובנַאטסי ןיא גניקרַאּפ (Parking in Istanbul):


.לובנַאטסי ןיא גניקרַאּפ ליּפש יד ןיא ןענרעל ןענעק ריא ווו ,גניוויירד ןופ ןימ לעיצ Sat וצ ןבָאה טעוו ריא ,ןישַאמ ןייד ןופ דָאר יד רעטניה Carefully טרָא דיטיילייכ יד .100% קידנעטש זיא סע זַא ןריבורּפ ,יסַארעיקַא גניקרַאּפ​​ ןופ עיצּפָא יד יוו ַאזַא ןובשח ן .רעפָאש שיטקַאפ ַא יוו ןליפ וצ ריא גניוַאלַא ,קיזיפ יוו טנוזעג יוו ,לּפַאטש ןטסכעה םע .טַאטלוזער ןטסכעה םעד גנוזַייוו תעשב ,סלעוועל רעווש טסרעמ יד ןרָאפ ןענעק ריא זיב

.דעַיילּפ ריא סָאוו ןיא סעמַאג ןייק ןבָאה ריא
.סקרַאמקוב ךָאנ