שפּיל null ויקסער רעמע-רעווַאשז 10 ןב אָנליין

                                   Ben 10 Rust-bucket Rescue ליּפש

null ויקסער רעמע-רעווַאשז 10 ןב (Ben 10 Rust-bucket Rescue ):

null .רָאג ןטיבעג ןבעל ןייז ,וָאריכרעּפוס ַא ןיא ןכַאמרעבי וצ טַייקיייפ רעד טַאג ןב ל null .ןּפַאכ ןוא ןלַאפַאב וצ קעווַא טכער ןייא ןוא ןַאשיירעלּפסקע רַאֿפ רענייא ,סבמַאשזד null .סנַאררעט יד ןשיווצ ןטלַאהַאב וצ גניירט ,ןעלגילֿפ יד ןיא ןטראוו ליטש ןוא ןעמו null .םיא טימ לייט וצ ַיירד יד ןעוועג זיא סע טנַייה ןוא ,רבדמ ַאדַאווענ יד ןיא גני null .ןאוו ס' עדייז ןַייז ןענעוונַאג וצ דרעד טקעסני דיָאנַאמוה ַא ןופ זמיל ןוא ּפָאק null .טיוט ןופ ילַאוו יד ךרוד בנג רעד ןגָאי ,ןַאשילַאמעד רַאֿפ ןייג טשינ טאה ןישַאמ י null .לענש ץילב דלעה רעד ןיא ןכַאמרעבי וצ ןבָאה טעוו ןב null .קע ןַייז ןלַאפַאב קרַאטש ַא ,רעסַאוו ןוא דרע ףיוא טנוזעג ךַיילג ןפיול וצ ןענעק null .ליסעס ןיא ןצירּפש ןוא ,רעטקַארַאכ יד ןופ זיטַאליבַא יד ןצינ