שפּיל ּפיל ןינע יורג :10 ןב אָנליין

                                   Ben 10: Grey Matter Leap ליּפש

ּפיל ןינע יורג :10 ןב (Ben 10: Grey Matter Leap):

.סעיצקורטסניא ענעדישרַאפ ןיא ךַאמ טעוו סָאוו ,ןעגנירּפש רעטַאמ יירג :10 ןב ליּפש יד .ןַאשייקַאלּפַא ןיילנָא םעד ןיא רעוונָא רעזדנוא ןוא טיוט ןייז ןעניימ טלָאוו סָאוו ,רעס .ךַאלפרעביי Floating רעטַייוו יד וצ ןעגנירּפש וצ טנעמָאמ טכער יד ןלַאפפיונוצ וצ ןוא .רעסַאוו יד ןיא Falling ןוֿפ רעטקַארַאכ ןייד גניטקעטרעּפ ,ייז ףיוא ןבַיילב וצ רעדרַאה .טַאטלוזער ךעלרעדנווו ַא Friends ןייד וצ ךיז נעמירַאב וצ ןענעק וצ רדס ןיא ךעלגעמ