שפּיל קַאטַא קַאכ סעלטרוט ַאשזדנינ טנַאטומ שזדייניט אָנליין

                                   Teenage Mutant Ninja Turtles Hack Attack ליּפש

קַאטַא קַאכ סעלטרוט ַאשזדנינ טנַאטומ שזדייניט (Teenage Mutant Ninja Turtles Hack Attack):

.ןריט ןופ ץַאלּפ ַא טימ סעריכעמ דוס יד ןעמענכרוד וצ קיטיינ זיא סעלטרוט ַאשזדנינ טצ .זליקס גניקַאכ טנכייצעגסיו טימ רעצעמע זרעייווקיר גנוקעדפו רעייז רַאֿפ .ןריט גניקיירב ןיא ץנַאטוימ ןפלעה טעוו ריא ווו ,קַאטַא קַאכ סעלטרוט ַאשזדנינ טנַאטומ .ץַאלּפ ןיא סעריוו יד עלַא ןדניברַאפ ןוא ןריט ןופ זמַאזינַאקעמ וויטקעטַארּפ יד ןכוזרעט .ריט יד ףיוא Posted ןייז טעוו זַא ענעי טימ ןלַאפפיונוצ לָאז סָאוו ,Forks ןוא זגַאלּפ .זלַאטרעט רעזדנוא ןופ טנָארפ ןיא ריט רעדנא ןא ןענעפע וצ טשינ רָאנ ץנַאג טעוו ןוא ר